Regulamin Warsztatów w Studio Dobrego Smaku

Regulamin Warsztatów w Studio Dobrego Smaku

Regulamin Warsztatów Kulinarnych w Studio Dobrego Smaku

I WSTĘP

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady organizacji Warsztatów Kulinarnych.

2. Organizatorem warsztatów kulinarnych (zwanych dalej Warsztatami Kulinarnymi) jest ULTON S.C. znajdujący się przy ul. Cichej 10 w Gorzowie Wlkp., NIP: 5993207908 i numerem REGON: 368149990 (zwana dalej Organizatorem). Dane kontaktowe: biuro@ulton.pl, info@studiodobregosmaku.pl, numer telefonu: 95 7-251-997, 727-777-197.

3. Zgłaszając swój udział Warsztatach Kulinarnych, Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Uczestnika może spowodować wykluczenie z uczestnictwa w Warsztatach Kulinarnych.

4. Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach Kulinarnych (zwane dalej Zgłoszeniem Uczestnictwa) i obowiązuje każdego Uczestnika.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Warunkiem udziału w Warsztatach Kulinarnych jest Zgłoszenie Uczestnictwa i uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora.

2. Organizator organizuje Warsztaty Kulinarne dla osób dorosłych i dla dzieci. Za dzieci biorące udział w Warsztatach Kulinarnych odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.

3. Warsztaty Kulinarne organizowane są w siedzibie Organizatora, w Studio Kulinarnym Studio Dobrego Smaku przy ul. Cichej 10 w Gorzowie Wlkp., albo w innym miejscu wyznaczonym przez Organizatora.

4. Warsztaty Kulinarne prowadzone są w języku polskim, chyba że w opisie wskazano inny język.

5. Liczba Uczestników biorących udział w Warsztatach Kulinarnych jest ograniczona.

6. Każdy temat Warsztatu Kulinarnego jest szczegółowo opisany. Opis zawiera: temat warsztatu, nazwy potraw, osobę prowadzącą, miejsce, termin, godzinę, szacunkowy czas trwania, cenę brutto.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub skrócenia Warsztatów Kulinarnych, po to, by Uczestnicy mogli wykonać zaplanowane potrawy.

8. Warsztaty Kulinarne mają charakter praktycznej nauki. Organizator zapewnia Uczestnikom przekazanie przez prowadzącego wiedzy dotyczącej przygotowywanych potraw i praktyczne przećwiczenie przygotowywania potraw, wskazanych w opisie Warsztatów Kulinarnych. Organizator nie odpowiada za to, w jakim stopniu wiedza i umiejętności zostaną przyswojone przez Uczestników.

9. Na terenie miejsca, gdzie prowadzone są Warsztaty Kulinarne mogą przebywać wyłącznie osoby, które uiściły za nie opłatę, a w przypadku dzieci potrzebujących dozoru, również ich opiekunowie.

10. Uczestnik spóźniony na Warsztaty Kulinarne uczestniczy w nim od momentu przybycia na Warsztaty Kulinarne. Prowadzący nie ma obowiązku powtarzania przeprowadzonej wcześniej części zajęć.

11. W przypadku rejestrowania Warsztatów Kulinarnych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk przez osobę uprawnioną do tego przez Organizatora, Uczestnik wyraża na to zgodę bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik Warsztatów Kulinarnych (lub jego opiekun), przed ich rozpoczęciem pisemnie wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w przypadku publikacji zdjęć i filmów w internecie przez Organizatora i jego partnerów.

III OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1. Organizator dokłada wszelkich starań dotyczących realizacji programu Warsztatów Kulinarnych.

2. Organizator prowadzi nadzór techniczny i sanitarny miejsca, w którym prowadzone są Warsztaty Kulinarne.

3. Organizator wyznacza osobę/y do prowadzenia Warsztatów Kulinarnych. Osoba prowadząca Warsztaty Kulinarne jest przygotowana do ich prowadzenia, posiada wiedzę i umiejętności z zakresu, którego prowadzi zajęcia.

4. Organizator informuje, że do przygotowania potraw na Warsztatach Kulinarnych wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób (np. migdały, ryby, gluten itd.). Każdy Uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w Warsztatach Kulinarnych, zobowiązuje się wziąć ten czynnik pod uwagę.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

- działania i zaniechania dokonane przez Uczestnika podczas odbywania się Warsztatów Kulinarnych,

- szkody materialne lub szkody powstałe na zdrowiu Uczestników w trakcie odbywania Warsztatów Kulinarnych spowodowane działaniem lub zaniechaniem Uczestników,

- szkody będące skutkiem naruszania przez Uczestników praw osób trzecich

- za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w trakcie trwania Warsztatów Kulinarnych.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem „Siły Wyższej“, czyli zdarzenia poza kontrolą Organizatora, w tym m.in. zdarzenie losowe, wojnę, powstanie, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież istotnego sprzętu, umyślną szkodę, atak cybernetyczny, strajk, lock-out, warunki atmosferyczne, zabezpieczenie na rzecz osoby trzeciej, wymogi wynikające z obronności kraju, akty i regulacje organów administracji państwowej lub samorządowej.

IV OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego Warsztaty Kulinarne oraz zasad BHP obowiązujących w miejscu organizowania Warsztatów Kulinarnych.

2. Uczestnik pracujący w styczności z żywnością powinien utrzymać wysoki stopień czystości osobistej i założyć ochronne okrycie wierzchnie (fartuch, który jest udostępniany na czas warsztatów przez Organizatora). Ważne jest by zwrócił uwagę na upięcie długich włosów, tak aby nie miały kontaktu z żywnością.

3. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych (np. żółtaczka), których jest świadom, oraz o uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas Warsztatów Kulinarnych, w których bierze udział.

4. Uczestnik utrzymuje w czystości miejsce pracy oraz sprzęt i urządzenia, których używa podczas Warsztatów Kulinarnych.

5. Uczestnik korzysta z wszystkich urządzeń AGD zgodnie z ich instrukcją Obsługi. (Wszystkie instrukcje obsługi znajdują się do wglądu u Organizatora na życzenie – przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania zajęć).

6. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas Warsztatów Kulinarnych sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.

7. Za zniszczenie, uszkodzenie sprzętu, narzędzi lub urządzeń odpowiada osoba go obsługująca.

8. Uczestnik nie może korzystać podczas Warsztatów Kulinarnych z własnych produktów spożywczych, napojów lub narzędzi, chyba że Organizator wyrazi na to zgodę.

V WARSZTATY KULINARNE DLA DZIECI

1. Warsztaty Kulinarne dla dzieci są organizowane bez obecności dorosłych, za wyjątkiem, gdy dziecko potrzebuje dozoru osoby dorosłej.

2. Dziecko jest doprowadzone do studia przez Dorosłego opiekuna i odebrane po zakończonych zajęciach. W przypadku, gdy dziecko może samo opuścić studio konieczne jest dostarczenie oświadczenia Dorosłego opiekuna dziecka.

3. Przed rozpoczęciem Warsztatów Kulinarnych osoba prowadząca ten warsztat omawia zasady bezpieczeństwa BHP, bezpiecznego korzystania z narzędzi i sprzętów kuchennych. Mówi o zagrożeniach wynikających z korzystania z gorącego piekarnika, blach, płyty grzewczej i garnków.

4. Zabrania się dzieciom: biegania po studiu kulinarnym, korzystania z noży szefa kuchni.

5. Dorosły opiekun dziecka odpowiada za niewłaściwe zachowanie, nieprawidłowe korzystanie dziecka z sprzętów kuchennych i narzędzi, co może skutkować skaleczeniem, zranieniem, oparzeniem dziecka.

5. Za wszelkie zniszczenia, uszkodzenie sprzętu, narzędzi lub urządzeń odpowiada Dorosły opiekun dziecka.

VI NABYCIE USŁUGI

1. Uczestnik dokonuje zgłoszenia udziału na wybrany przez siebie Warsztat Kulinarny i termin Warsztatów Kulinarnych, poprzez rezerwacje miejsca w systemie rezerwacyjnym na stronie www.studiodobregosmaku.pl., telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty e-mail ], pod adresem: info@studiodobregosmaku.pl.

2. Uczestnik wysyłając zgłoszenie oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, wyraża zgodę na umieszczenie podanych danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Organizatora, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Organizatora nie są przekazywane innym podmiotom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Warsztatów.

4. Następnie Organizator potwierdza rezerwację wysyłając maila do Uczestnika. W treści maila przekazuje szczegółowe informacje potrzebne do dokonania płatności.

5. Uczestnik nabywając udział w Warsztatach Kulinarnych akceptuje zasady ich organizacji opisane szczegółowo w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej: WWW.studiodobregosmaku.pl

6. Numer rachunku bankowego Organizatora: 08 1140 2004 0000 3902 7707 7853.

7. O uczestnictwie w Warsztatach Kulinarnych decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

8. Organizator ma prawo stosować rabaty od ceny podanej przy danych Warsztatach Kulinarnych.

9. Opłata za uczestnictwo w Warsztatach Kulinarnych obejmuje:

- zajęcia grupowe z prowadzącym,

- wszystkie artykuły spożywcze niezbędne do przygotowania potraw,

- korzystanie ze wszystkich sprzętów kuchennych w studiu kulinarnym,

- przekazanie przepisów potraw obejmujących dany Warsztat (drukowany skrypt bądź jego wersja elektroniczna w formacie .pdf),

- wodę, kawę i herbatę do korzystania podczas Warsztatów Kulinarnych (ew. inne napoje ujęte w opisie danych Warsztatów Kulinarnych).

VII REZYGNACJA , ODWOŁANIE WARSZTATÓW

1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z opłaconych przez niego Warsztatów Kulinarnych. Zapis nie dotyczy posiadaczy bonów podarunkowych. 

2. Powiadomienie o rezygnacji musi być złożone pisemnie, nie później niż na 7 dni przed terminem Warsztatów Kulinarnych na adres e-mail: info@studiodobregosmaku.pl. W treści wiadomości osoba jest zobowiązana do podania swojego imienia i nazwiska oraz terminu zajęć, z których rezygnuje.

3. Opłata za Warsztaty Kulinarne jest zwracana przelewem na konto, z którego została dokonana opłata w terminie do 7 dni od daty złożenia przez Uczestnika rezygnacji. 

4. W przypadku powiadomienia o rezygnacji Uczestnika w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem Warsztatów Kulinarnych , tj. od 6 dni do 4 dni roboczych, Uczestnik ponosi koszt opłaty rezerwacyjnej w wysokości 30 proc. opłaty. Pozostała część opłaty jest zwracana na konto, z którego dokonana została zapłata w terminie do 7 dni od daty złożenia rezygnacji.

5. W przypadku powiadomienia o rezygnacji Uczestnika w terminie 3 do 2 dni przed terminem Warsztatów Kulinarnych Uczestnik ponosi koszt opłaty rezerwacyjnej, kosztów związanych z zakupem produktów oraz prowadzenia zajęć, co stanowi 70 proc ceny. Pozostała część opłaty jest zwracana na konto, z którego dokonana została zapłata w terminie do 7 dni od daty złożenia rezygnacji.

6. W przypadku powiadomienia o rezygnacji Uczestnika w terminie 1 dnia przed terminem lub w dniu Warsztatów Kulinarnych – następuje utrata dokonanej opłaty.

7. Organizator ma prawo odwołania zajęć. Jedną z najczęstszych przyczyn odwołania zajęć jest zbyt mała liczba zgłoszonych Uczestników na dany termin Warsztatów. Odwołując Warsztaty Organizator może zaproponować Uczestnikowi inny termin Warsztatów Kulinarnych lub inną tematykę Warsztatów Kulinarnych. W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę, organizator dokonuje zwrotu wniesionej przez Uczestnika opłaty niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni.

VIII BON PODARUNKOWY

1. Uczestnik ma możliwość zakupu bonu podarunkowego. 

2. Bon może być wykupiony na konkretny warsztat - wówczas temat i termin warsztatu widnieje na bonie. Uczestnik warsztatu, który otrzymał bon jest zobligowany do przyjścia na wskazane zajęcia. 

3. Bon może być wykupiony bez wskazania tematu i terminu warsztatów, wówczas: 

a. Osoba obdarowana zapisuje się na Warsztaty Kulinarne zgodnie z kalendarzem zajęć umieszczonym na stronie www.studiodobregosmaku.pl. W formularzu , w uwagach podaje nr bonu podarunkowego. 

b. Płatność za Warsztaty Kulinarne następuje bonem podarunkowym. Gdy wartość bonu jest zgodna z ceną za Warsztat Kulinarny - Uczestnik nic nie dopłaca. W innych przypadkach – gdy cena Warsztatu Kulinarnego jest wyższa lub niższa niż cena bonu, o formie zrealizowania bonu podarunkowego decyduje Organizator.

c. W przypadku warsztatów o wartości wyższej, niż wartość bonu, możliwe jest dokonanie przez Uczestnika dopłaty do wartości warsztatów. Organizator nie zwraca, ani w żaden inny sposób nie refunduje różnicy między ceną warsztatów, a ceną bonu.

4. Bon podarunkowy jest numerowany i wydawany/wysyłany po uiszczeniu opłaty za niego.

5. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystany bon podarunkowy. 

6. Każdy bon podarunkowy może być wykorzystany do czasu, aż kwota nie zostanie w całości wykorzystana.

7. Bon podarunkowy (bez wskazania tematu i terminu Warsztatów Kulinarnych) jest ważny bezterminowo, z zastrzeżeniem, że wykorzystać go może tylko jedna osoba. Uczestnik okazuje bon przed rozpoczęciem Warsztatów Kulinarnych.

IX PRZEBIEG I ORGANIZACJA WARSZTATÓW W CZASIE EPIDEMII

1. Każdy uczestnik warsztatów oświadcza, że jest zdrowy (nie jest zakażony wirusem SARS-COV-2) oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

2. Każdy uczestnik oświadcza, że w przypadku, gdy w ciągu 10 dni od dnia udziału w warsztacie kulinarnym wystąpią u niego objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuje się
niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Organizatora na adres mailowy: info@studiodobregosmaku.pl oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus.

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania reżimu sanitarnego dotyczącego zasad bezpiecznego funkcjonowania podczas warsztatów kulinarnych w trakcie epidemii COVID-19.

4. Uczestnik powinien być zaopatrzony i nosić maseczkę/ przyłbicę, z wyłączeniem dzieci.

5. Uczestnik przystępuje do pracy po wcześniejszym umyciu rąk wodą z mydłem oraz w czasie trwania warsztatów regularnie powtarza tę czynność.

6. Uczestnik korzysta z udostępnionego środka dezynfekującego na bazie alkoholu. Do dyspozycji uczestników są jednorazowe rękawiczki.

7. Uczestnik zachowuje bezpieczną odległość 1,5 -metrów od pozostałych uczestników.

8. Przed każdym warsztatem dezynfekowane są powierzchnie użytkowe: klamki, blaty etc. wietrzone jest pomieszczenie.

 

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili. Zmiana nie dotyczy Uczestników, którzy wcześniej wykupili udział w Warsztatach Kulinarnych i zaakceptowali Regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę.

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Warsztatach Kulinarnych będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

4. Uczestnik na prawo złożyć reklamację. Reklamacja musi być zgłoszona pisemnie na adres e-mailowy: info@studiodobregosmaku.pl. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 10 dni roboczych i powiadomi Uczestnika o rozpatrzeniu reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego wysłano reklamację.

5. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości można skontaktować się z Organizatorem pod adresem email: info@studiodobregosmaku.plbiuro@ulton.pl